เมื่อคนทำงาน ขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ สินค้าและบริการ ที่พบเจอมา

องค์ประกอบและคุณสมบัติของเครื่องทำความเย็น

องค์ประกอบและคุณสมบัติของเครื่องทำความเย็น
ตู้เย็นและตู้แช่แข็งอาจแบ่งองค์ประกอบเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกเป็นตัวตู้ ซึ่งใช้เป็นที่เก็บวัตถุ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนที่สองเป็นระบบทำความเย็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สารทำความเย็น เป็นสารที่สามารถเปลี่ยนสถานะไปมาระหว่างของเหลว และแก๊สได้ง่าย อาศัยการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊ส เพื่อดูดความร้อน และคายความร้อนเมื่อเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว
2. เครื่องอัด มีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือทำหน้าที่ขับดันสารทำความเย็นให้ไหลเวียนไปในต่อต่างๆ ในระบบทำความเย็น และสร้างแรงดันต่อแก๊สทำความเย็นที่ออกมาจากเครื่องอัด ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนกลายเป็นของเหลว ในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องอัดแบบปิดมากกว่าแบบเปิด เพราะมีขนาดเล็กกว่า และสะดวกในการติดตั้งใช้งาน
3. เครื่องควบแน่น มีหน้าที่ถ่ายเทความร้อนจากแก๊สที่ถูกอัดออกมาจากเครื่องอัด ให้กับอากาศที่อยู่ภายนอกตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง แบงออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดที่การถ่ายเทความร้อนอาศัยการ ไหลเวียนของอากาศที่มีความหนาแน่นต่างกัน มักพบในลักษณะของท่อยาวที่ขดไป มา ติดตั้งอยู่ด้านหลัง ด้านใต้ หรือฝังอยู่ในผนัง ของตู้เย็น ส่วนอีกชนิดหนึ่ง ใช้พัดลมช่วยเป่าระบายความร้อนออกจากแผงเครื่องควบแน่น ซึ่งมีลักษณะ เป็นแผงที่มีท่อขนาดเล็กขดไปมา ซ้อนกันหลายซั้นติดตั้งอยู่ใกล้ๆ เครื่องอัดพัดลมระบายความร้อน จะทำงานเฉพาะตอนที่เครื่องอัดทำงาน
4. สารดูดความชื้น บรรจุอยู่ในกระเปาะตัวทำให้แห้ง ซึ่งติดตั้งอยู่ระหว่างท่อของเครื่องอัดกับหลอดรูเล็ก มีหน้าที่ 3 ประการ คือเป็นแหล่งเก็บสารทำความเย็นในรูปของเหลวก่อนถูกดูดไปยังเครื่องระเหย กรองสิ่งสกปรกออกจากสารทำความเย็น และดูดความชื้นออกจากสารทำความเย็น
5. หลอดรูเล็ก เป็นท่อเล็กๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องควบแน่นกับเครื่องระเหย มีความยาวตั้งแต่ 2-3 นิ้วจนถึงหลายฟุตขึ้นอยู่กับสารทำความเย็นที่ใช้ และอุณหภูมิที่ต้องการ รูขนาดเล็กของหลอดทำหน้าที่สร้างความแตกต่างของความดันที่เครื่องควบแน่นและเครื่องระเหย และควบคุมสารทำความเย็นให้ไหลในระบบในปริมาณที่เหมาะสม
6. เครื่องระเหย ใช้สำหรับดัดความร้อนออกจากอากาศ และวัตถุที่อยู่บริเวณรอบๆ นิยมใช้แบบขยายตัวโดยตรงทำให้ท่อของเครื่องระเหยมีขนาดใหญ่กว่าหลอดรู เล็กมากทำให้ความดันของสารทำความเย็นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อผ่านมาที่ท่อของเครื่องระเหย
7. หม่อสะสม อาจพบในตู้เย็น หรือตู้แช่แข็งบางแบบ มีลักษณะเป็นกระเปาะที่ต่ออยู่ระหว่างท่อของเครื่องระเหยที่กลับสูเครื่องอัด มีหน้าที่เหมือนตัวทำให้แห้ง คือช่วยกรอง สิ่งสกปรกและดูดความชื้น และป้องกันสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวไหลกลับสูเครื่องอัด
8. ท่อระบายความร้อน เป็นท่อที่ต่อระหว่างท่อของเครื่องระเหยกับทอ ดูดกลับของเครื่องอัด แต่เดินท่อให้ติดขนานไปกับหลอดรูเล็กเพื่อช่วยลดความร้อนของสารทำความเย็นในหลอดรูเล็กก่อนไหลไปสูเครื่องระเหย
9. ท่อลดอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น นิยมใช้กับเครื่องอัดชนิดโร ตารี เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันหล่อลื่นไปอุดตันในท่อ ของระบบความเย็น น้ำมันจะถูกดันออกมาจากเครื่องอัดไปตามท่อลดอุณหภูมินอกเครื่องอัด แล้วไหลเวียนกลับสูเครื่องอัดอีกด้านหนึ่งเป็นผลให้อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่นไมสูงมากเกินไป
10. ตัวแยกน้ำมัน นิยมติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปในระบบทาความเย็นที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ ใช้สารทำความเย็นที่ไม่รวมตัวกับน้ำ และใช้เครื่องระเหยแบบป้องกันน้ำมันไหลกลับ โดยต่อตัวแยกน้ำมันที่ท่อส่งแก๊สทำความเย็นความดันสูง ออกจากเครื่องอัดไปยังเครื่องควบแน่น การแยกน้ำมันอาศัยหลักการที่น้ำมันหนักมากกว่าสารทำความเย็นจึงรวมตัวแยกเป็นชั้นอยู่ ด้านล่างของตัวแยกน้ำมันแล้วไหลกลับสู่เครื่องอัด
11. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ มีหน้าที่รักษาอุณหภูมิของตู้เย็น หรือตู้แช่แข็งให้ได้ ตามต้องการโดยมีความสม่ำเสมอของอุณหภูมิทั่วตู้ทำความเย็น
12. ระบบละลายน้ำแข็ง ในขณะที่ระบบทำความเย็นทำงาน น้ำหรือความชื้นจากวัตถุต่างๆ ในตู้ทำความเย็นจะเกาะที่เครื่องระเหย ทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความ ร้อนลดลง จึงจำเป็นต้องมีระบบละลายน้ำแข็งที่เครื่องระเหย
13. อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ของเครื่องอัด มอเตอร์ที่ใช้ในเครื่องอัดส่วนใหญ่เป็นแบบเหนี่ยวนำ เพราะมีโครงสร้างง่ายๆ และมีราคาถูก มอเตอร์ประกอบด้วยขดลวด 2 ชุด ชุดแรกเป็นขดลวดเริ่มหมุน ชุดที่สองเป็นขดลวดใช้งานเมื่อเริ่มทำงานขดลวดทั้งสองได้รับกระแสไฟฟ้าพร้อมๆ กัน
14. สัญญาณเตือนต่างๆ อาจพบอยู่ในรูปของแสงหรือเสียง เพื่อแสดงการทำงาน หรือการไม่ทำงานของพัดลม เครื่องอัด การละลายน้ำแข็ง เป็นต้น

Fri, August 21 2015 » สินค้าบริการ » Comments Off on องค์ประกอบและคุณสมบัติของเครื่องทำความเย็น

วิวัฒนาการเทคโนโลยีของระบบกำจัดกลิ่นในตู้เย็น

ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหาร มีไว้เพื่อเก็บรักษาอาหารของเราให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด ดังนั้นเมื่อใช้ไปในระยะเวลานานๆ จึงไม่แปลกที่ตู้เย็นของเราจะมีกลิ่นอับที่เกิดจากอาหารอยู่เป็นธรรมดา แต่หากเราไม่ได้มีการทำความสะอาด หรือ ตู้เย็นของเราไม่มีระบบในการจำกัดกลิ่นแล้ว เมื่อมีกลิ่นอับจากอาหารสะสมนานเข้า ทำให้เกิดเชื้อโรคและแบคทีเรียที่จะทำให้อาหารของเราหมดอายุเร็วขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เรื่องของกลิ่นเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เลย ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการกำจัดกลิ่นก้าวไกลไปอย่างมาก ซึ่งวันนี้ ไปดูวิธีการจำกัดกลิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกัน

วิวัฒนาการของการกำจัดกลิ่นในตู้เย็น
– การกำจัดกลิ่นของตู้เย็นในยุคแรกๆ ที่ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายอย่างทุกวันนี้ ใช้วิธีการกำจัดกลิ่นด้วยภูมิปัญญาแบบชาวบ้าน โดยใช้ถ่านใส่ลงในภาชนะ แล้วนำไปวางทิ้งไว้ในตู้เย็นเป็นระยะเวลา 5 วัน เพื่อดูดซับกลิ่นให้หมดไป วิธีนี้เป็นวิธีที่ยังมีใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ก็ยังมีผลเสียอยู่ เพราะหากตู้เย็นไม่มีระบบในการกำจัดกลิ่นออกจากตู้เย็น และยังคงมีกลิ่นตกค้างอยู่ จะยิ่งทำให้อาหารหมดอายุเร็วขึ้นกว่าเดิม แถมวิธีนี้ยังใช้เวลาในการกำจัดกลิ่นค่อนข้างนานอีกด้วย
– ในยุคต่อมา มีการพัฒนาให้ตู้เย็นมีระบบทำความเย็นเพิ่มขึ้น ซึ่งระบบทำความเย็นนี้นอกจากจะเป็นส่วนที่ช่วยให้อาหารมีความสดใหม่อยู่เสมอแล้ว ยังช่วยในการลดและกำจัดกลิ่นได้อีกด้วย แต่หากตู้เย็นมีแต่ระบบทำความเย็น แต่ไม่มีแผ่นกรองอากาศแล้ว ส่วนใหญ่จะช่วยได้เพียงแค่ลดกลิ่นอับซะมากกว่า ซึ่งไม่ทำให้กลิ่นอับนั้นหมดไป
– หลังจากนั้นมาตู้เย็นก็ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนมีการพัฒนาตู้เย็นที่มีทั้งระบบทำความเย็น และมีแผ่นกรองอากาศมาด้วย แต่แผ่นกรอกอากาศก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้กลิ่นอับ เชื้อโรค และแบคทีเรียเหล่านี้หมดไป เพราะยังไม่มีระบบฟอกอากาศให้อากาศภายในตู้เย็นกลับมาสะอาดพร้อมใช้งานเหมือนเดิม
– จนมาถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาตู้เย็นที่มีระบบทำความเย็นและมีการนำเทคโนโลยีแผ่นกรอกอากาศ HYGIENE FRESH+ ที่มีแผ่นกรอกถึง 5 ชั้นเข้ามาช่วยในการกำจัดกลิ่น เชื้อโรค และแบคทีเรียให้หมดไป ซึ่งการทำงานของทั้ง 5 ชั้นนี้จะมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปเพื่อช่วยให้อากาศภายในตู้เย็นเหมาะสมในการเก็บรักษาอาหารเหมือนเคย โดยแผ่นกรอกชั้นที่ 1 และ 4 จะมีการเคลือบสาร “Photocatalyst” ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับแผ่นกรอกชั้นที่ 5 ที่นำเทคโนโลยี UV LED ที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรค และแบคทีเรียให้หมดไป ส่วนในแผ่นกรอกชั้นที่ 2 และ 3 จะช่วยในเรื่องของการกำจัดกลิ่นโดยตรง เพียงเท่าปัญหาในเรื่องกลิ่นอับภายในตู้เย็นก็หมดไป แถมยังช่วยในการกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% อีกด้วย

Mon, July 13 2015 » สินค้าบริการ » Comments Off on วิวัฒนาการเทคโนโลยีของระบบกำจัดกลิ่นในตู้เย็น

เคล็ดลับการเก็บอาหารในตู้เย็นได้นาน ๆ

สำหรับเคล็ดลับจัดระเบียบตู้เย็น เพื่อให้ความเย็นกระจายได้อย่างทั่วถึง ที่สำคัญเพื่อให้ประหยัดไฟ มีด้วยกันดังนี้

– รักษาระดับอุณภูมิในตู้เย็นไม่ควรสูงกว่า 40 องศาฟาเรนไฮต์ ควรจะอยู่ประมาณ 36-38 องศาฟาเรนไฮต์ เพราะเป็นอุณหภูมิที่เย็นพอจะรักษาและยืดอายุอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น ไม่เน่าเสียก่อนเวลาที่ควร

– จัดวางของตามโซนที่เหมาะสม ควรแช่ของให้ถูกโซนความเย็นด้วย อาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่เน่าเสียง่ายควรจะแช่ในช่องใต้ช่องแช่แข็ง

– แช่อาหารเพื่อสุขภาพให้เห็นชัด ๆ เพราะจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้มากขึ้น ฉะนั้นควรจัดวางอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารที่มีประโยชน์ไว้ในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย

– ของเก่าเอาไว้ด้านหน้า ได้แก่อาหารที่ใกล้หมดอายุก็ควรนำมาวางไว้ในส่วนหน้าของตู้เย็นด้วย เพื่อให้นึกถึงและนำออกมารับประทานก่อนที่มันจะเสียไป

– แยกประเภทอาหารเป็นสัดส่วน เช่น เนื้อสัตว์ก็เก็บแยกไว้ในกล่องหนึ่ง ผักก็ใส่อีกกล่อง ผลไม้ก็แยกไว้ นมกล่อง หรือน้ำผลไม้ก็ใส่ในกล่องเล็ก ๆ เพียงเท่านี้ก็หมดกังวลเรื่องคราบอาหารเปอะเปื้อนในตู้เย็นแล้วล่ะ

– แพ็กเป็นชุด เพื่อประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นให้จัดเก็บของได้มากขึ้น อีกทั้งเวลาจะหยิบมารับประทานก็เพิ่มความสะดวกได้ไม่น้อยเลยนะ

– ติดป้ายกันสับสน โดยใช้โพสต์อิทมาเขียนชนิดอาหาร แล้วแปะติดหน้ากล่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการหยิบอาหารมารับประทาน วิธีนี้จะช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้นอีกด้วย

– อย่าแช่ของในตู้เย็นมากเกินไป เพราะความเย็นจะได้กระจายได้อย่างทั่วถึง ถ้าของในตู้เย็นมีเยอะมากจริง ๆ ก็ต้องจัดระเบียบให้พอมีช่องว่างให้อากาศไหลเวียนได้

– รองกันกระแทก จะได้ช่วยลดการกระแทกเสียดสีระหว่างผักผลไม้กับพลาสติกได้

– อย่าแช่ขวดน้ำในแนวนอน เพราะฝาขวดอาจมีโอกาสเปิดออกหรือฝาอาจหลวมได้ ทำให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปในขวด ทำให้เครื่องดื่มเน่าเสียได้

– เก็บผักผลไม้ในถุงสุญญากาศ จะมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น แถมยังคงความสดใหม่ได้เกือบครบถ้วน ดังนั้นหากอยากเก็บรักษาผักผลไม้ให้สดใหม่ได้นาน ๆ ก็หาซื้อถุงซีลสุญญากาศมาไว้ใช้เก็บผักและผลไม้ไว้

–  ป้องกันกลิ่นเหม็น โดยนำผงเบกกิ้งโซดาใส่ขวดขนาดเล็ก เปิดฝาและนำไปแช่ด้านในสุดของตู้เย็น หรือซื้อถ่านดูดกลิ่นที่มีขายอยู่ทั่วไปในตลาด มาใส่ในตู้เย็น

– ล้างตู้เย็นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอาหารเน่าเสียคาตู้ จนเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค

ดังนั้น ตู้เย็นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นสำคัญภายในบ้าน ที่ต้องเสียบปลั๊กให้ทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นาน ๆ และมีความสดใหม่ ดังนั้นอย่าลืมทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ เพื่อให้อาหารที่อยู่ในตู้เย็นจะได้สดใหม่ และที่สำคัญเพื่อประหยัดไฟในบ้านด้วย

Sat, June 27 2015 » สินค้าบริการ » Comments Off on เคล็ดลับการเก็บอาหารในตู้เย็นได้นาน ๆ

เทคนิคการดูแลรักษาตู้เย็นอย่างถูกวิธี

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในปัจจุบัน เพราะว่ามองไปบ้านไหนถ้าไม่มีตู้เย็นก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลก แต่ว่าตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ที่กินไฟฟ้าอยู่มากเลยทีเดียว เพราะว่าต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลา โดยเฉพาะตู้เย็นเก่าๆก็จะกินไฟมากกว่า แถมสารทำความเย็นในตู้เย็นนั้นก็ยังทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย การเลือกซื้อตู้เย็นก็เป็นไปตามขนาดของครอบครัวและสไตล์ของผู้ใช้ ฉะนั้นควรจะต้องเรียนรู้วีธีการใช้ที่ถูกต้องและการดูแลรักษาที่สามารถยืดอายุการใช้งานรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยกันดังนี้ โดยการเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัวซึ่งจะต้องตั้งห่างจากแหล่งความร้อน ที่สำคัญห้ามนำอาหารที่ร้อนๆเข้าตู้เย็นเป็นอันขาด นอกจากนี้จะต้องหมั่นละลายน้ำแข็งและทำความสะอาดแผงระบายความร้อนและไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นบ่อยจนเกินไป

สำหรับการดูแลรักษาตู้เย็นนั้นสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพราะตู้เย็นเปรียบเสมอที่พักอาหาร ถ้าตู้เย็นไม่สะอาดจะส่งผลให้ผู้ที่รับประทานอาหารเข้าไปได้รับเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ ทั้งนี้การทำความสะอาดสามารถกระทำได้โดยการใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรืออาจใช้น้ำยาเช็ดตู้เย็นโดยเช็ดเป็นประจำเพราะจะช่วยขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสง์ได้ด้วย นอกจากนี้การละลายน้ำแข็งนั้นจะช่วยให้ระบายความเย็นของตู้เย็นได้เป็นอย่างดีเลย หากปล่อยให้น้ำแข็งหนาล้นออกมาก็จะไม่สามารถปิดประตูได้

สิ่งที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่งคือ ในการทำความสะอาดตู้เย็นนั้นไม่ควรใช้ผงซักฟอกเช็ดด้านในของตู้เย็น เพราะกลิ่นจะเกาะติดอาหารที่อยู่ภายในและอีกอย่างน้ำยามีฤทธิ์กักร่อนอีกด้วย ในการละลายนำแข็งภายในตู้เย็นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่างๆมางัดและในการนำอาหารใส่กลับเข้าตู้เย็นหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว จะต้องทำความสะอาดหรือห่ออาหารก่อนเพื่อป้องกันความชื้น ดังนั้น การดูแลรักษาตู้เย็นอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังสามารถทำได้อย่างสะดวกและทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานรวมทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดเงินได้อีกด้วย ที่สำคัญยังช่วยให้ตู้เย็นมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นอีกด้วย

Sun, May 24 2015 » สินค้าบริการ » Comments Off on เทคนิคการดูแลรักษาตู้เย็นอย่างถูกวิธี

ขั้นตอนการทำงานของตู้เย็นคือการกำจัดความร้อนจากพื้นที่ปิดหรือจากวัตถุ

1

ก่อนที่จะมีตู้เย็นปรากฏขึ้นมาบนโลกใบนี้ มนุษย์เราเก็บรักษาอาหารโดยการใช้น้ำแข็งและหิมะ ตู้เย็นยุคแรกๆในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คือ การขุดหลุมลงไปในพื้นดินจากนั้นก็ปูด้วยไม้หรือฟางแล้วนำน้ำแข็งหรือหิมะใส่ลงไปในหลุมนั้น เพื่อใช้เก็บอาหาร ขั้นตอนการทำงานของตู้เย็นคือ การกำจัดความร้อนจากพื้นที่ปิดหรือจากวัตถุ เพื่อทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นต่ำลง ตู้เย็นใช้ไอระเหยจากของเหลวเพื่อดูดซับความร้อน ของเหลวที่ใช้ในตู้เย็นนั้นสามารถระเหยได้ในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ ซึ่งทำให้เกิดอุณหภูมิที่เย็นจัดภายในตู้เย็น หลักการทั้งหมดนี้มีพื้นฐานมาจากกฏฟิสิกส์ที่ว่า ของเหลวระเหยได้รวดเร็ว (ภายใต้ความกดดัน) ไอที่ระเหยอย่างรวดเร็วนี้ต้องการพลังงาน kinetic และดึงอุณหภูมิที่ต้องการจากพื้นที่ที่มันอยู่ในขณะนั้น ทำให้พลังงานในพื้นที่นั้นค่อยๆลดลงและเกิดความเย็นในที่สุด ความเย็นที่เกิดจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของก๊าซเป็นหลักการทำงานของการทำความเย็นในปัจจุบัน

ตู้เย็นจำลองเครื่องแรกถูกสาธิตการทำงานโดย วิลเลียม คัลเลน (William Cullen) ที่มหาวิทยาลัยแห่งกลาสโกว์ ปี ค.ศ. 1748 แต่ว่า เขาไม่ได้ทำให้การค้นพบของเขากลายเป็นตู้เย็นที่สามารถใช้งานจริงขึ้นมาได้ ค.ศ. 1805 นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ชื่อ โอลิเวอร์ อีวานส์ (Oliver Evans) ได้ออกแบบตู้เย็นเครื่องแรกขึ้น ส่วนตู้เย็นที่สามารถใช้งานได้จริงสร้างโดย จาคอบ เพอร์กินส์ ใน ค.ศ. 1834 ต่อมา นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน นามว่า จอห์น กอร์รี (John Gorrie) ได้สร้างตู้เย็นโดยอิงมาจากการออกแบบของอีวานส์ ค.ศ. 1876 วิศวกรชาวเยอรมัน คาร์ล วอน ลินเดน (Carl von Linden) ได้จดสิทธิบัตรกระบวนการทำก๊าซให้เป็นของเหลว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการทำความเย็นเบื้องต้น

ตู้เย็นในช่วงปลาย ค.ศ. 1800 ถึง 1929 ใช้ก๊าซที่เป็นพิษในการทำความเย็น เช่น แอมโมเนีย, เมทิล คลอร์ไรด์, และซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ อุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงยุค 1920 เมื่อเมธิล คลอไรด์ รั่วไหลจากตู้เย็นบริษัทอเมริกัน 3 แห่งร่วมกันทำวิจัยและพัฒนากระบวนการทำความเย็นที่ปลอดภัยมากขึ้น ความพยายามของพวกเขาทำให้ค้นพบ ฟรีออน (Freon) ไม่กี่ปีต่อมา ตู้เย็นที่ใช้สารฟรีออนในการทำความเย็นก็กลายเป็นของใช้ในครัวทั่วไปทว่าไม่กี่ศตวรรษต่อมาเราก็ได้รู้ว่า คลอโรฟลูออโรคาร์บอนส์ นี้เป็นภัยต่อชั้นโอโซนของโลกของเรา

Fri, March 27 2015 » สินค้าบริการ » Comments Off on ขั้นตอนการทำงานของตู้เย็นคือการกำจัดความร้อนจากพื้นที่ปิดหรือจากวัตถุ